Nghiên cứu

Kết luận cuộc họp về một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động ĐTĐH và Khảo Thí

.

Ngày 05 Tháng 05 Năm 2016, Ban Giám Hiệu đã làm việc với các lãnh đạo đơn vị: Quản Lý ĐTĐH, Công tác Chính Trị và HSSV, Thanh Tra Giáo Dục, Khảo Thí & ĐBCLGD, Tổ Chức Cán Bộ, Tài Chính Kế Toán và những vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo và khảo thí của Nhà trường. Sau khi thảo luận, trao đổi từng vấn đề, Ban Giám Hiệu và các đơn vị đã thống nhất kết luận như sau:

Chi tiết xem Tại đây !

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ