Hợp tác Quốc tế

Nghiêm cấm cư trú trái phép trong khuôn viên đất của Trường Đại học Y Hà Nội

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản và thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai, Luật Cư trú, Trường Đại học Y Hà Nội nghiêm cấm, tuyệt đối, không cho phép bất kỳ cá nhân, hộ dân nào cư trú trái phép trong khuôn viên đất của Nhà trường.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp cá nhân, hộ dân cư trú trái phép, lấn chiếm tại khuôn viên thuộc sở hữu của Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Căn cứ theo khoản 7 Điều 8 Luật cư trú năm 2006 về hành vi “Lợi dụng quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”, trường hợp cá nhân, hộ dân cư trú trái phép trong khuôn viên Trường Đại học Y Hà Nội được xem là hành vi xâm phạm tới lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của Trường Đại học Y Hà Nội.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản và thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai, Luật Cư trú, Trường Đại học Y Hà Nội nghiêm cấm, tuyệt đối, không cho phép bất kỳ cá nhân, hộ dân nào cư trú trái phép trong khuôn viên đất của Nhà trường.

Vậy bằng văn bản này, Nhà trường đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ AZ, đơn vị đang tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm trật tự an ninh cho Trường Đại học Y Hà Nội theo Hợp đồng số 88 ngày 01 tháng 12 năm 2015, khi phát hiện thấy bất kỳ cá nhân hoặc hộ dân nào cư trú trái phép trong khuôn viên đất của Trường Đại học Y Hà Nội, được thay mặt Nhà trường thông báo tới các cá nhân, hộ dân cư trú trái phép phải di dời ra khỏi khuôn viên Nhà trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo.

Trong thời hạn trên, nếu các cá nhân, hộ dân cư trú trái phép tại Trường Đại học Y Hà Nội không chịu di dời, Nhà trường đề nghị Công ty CP DV Bảo vệ AZ phối hợp với Công an Phường Trung Tự, các cơ quan hữu quan tiến hành xử lý, cưỡng chế và có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • UBND Tp Hà Nội (để báo cáo);
 • UBND quận Đống Đa (để giúp đỡ);
 • UBND phường Trung Tự (để giúp đỡ);
 • Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
 • Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
 • Các đơn vị cấp 3 (để thực hiện);
 • Các phòng: TCCB, Quản trị, VTTTB, TCKT, BQLKTX & ĐSSV, TTDVTH, Thanh tra, HCTH, Tuyên Huấn (để thực hiện);
 • BCH Công đoàn, ĐTNCSHCM, Hội sinh viên (để phối hợp);
 • Các đơn vị liên quan (để phối hợp thực hiện);
 • Lưu: VT, TTDVTH.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hinh

 

Trung tâm DVTH

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ