Lịch

Các biểu mẫu dành cho Giảng viên/Bộ môn.

Phòng QL Đào tạo Đại học cung cấp các biểu mẫu dành cho Giảng viên/Bộ môn như sau:

TT Tên biểu mẫu File đính kèm Ghichú
1 Đăng ký hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp  Tải file  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

LIÊN KẾT

Hệ thống bài giảng điện tử
eLearning HMU
CME HMU
Hệ thống thư viện ảo
Bệnh viện Đại học Y

HỘI NGHỊ